logo inholland

Huishoudelijk Regelement

op .

Huishoudelijk Reglement Alumni Vereniging RöntgeniëX

ALGEMEEN
De reglementen horen bij de bestaande statuten van de Alumni Vereniging RöntgeniëX, hierna te
noemen “de vereniging”, zoals opgetekend op 21 april 2008 te Haarlem
Deze reglementen zijn door het bestuur van de Alumni Vereniging RöntgeniëX opgesteld en tijdens
de bestuursvergadering van 20 oktober 2010 door alle aanwezige bestuursleden goedgekeurd.


BESTUUR
Artikel 1:
Het bestuur draagt zorg voor de goede naam van de vereniging en voor het nastreven van het doel van de vereniging zoals genoemd in Artikel 2 van de statuten.
Artikel 2 Omschrijving van de taken van de bestuursleden:

Mits het bestuur uit zes leden bestaat geldt de volgende taakverdeling binnen het bestuur (in

verband met de leesbaarheid van de tekst zijn alle functies en de omschrijvingen hiervan in de

mannelijke vorm geschreven, zij gelden natuurlijk ook voor de vrouwelijke bestuursleden).

·         1. De voorzitter is belast met de leiding van de vereniging. Alsmede het voorzitten van de vergaderingen, en als gastheer/-vrouw bij activiteiten optreden. Tevens heeft de voorzitter ook een rol bij het verkrijgen van sponsors.

·         2. De vicevoorzitter treedt bij verhindering van de voorzitter in diens rechten en plichten.

·         3. De secretaris is verantwoordelijk voor het ledenbestand. Daarnaast ook voor het onderhouden van het contact met Hogeschool INHolland, alsmede het maken van promotie en communicatiemateriaal waar onder vallen de website, posters en visitekaartjes, ten behoeve van de vereniging.

·         4. De penningmeester van de vereniging is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën. Alsmede voor het organiseren van communicatiemateriaal via de website.

·         5. Het algemeen bestuurslid houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten en houdt daarbij ook contact met Hogeschool INHolland.

·         6. De vierdejaars student HBO-MBRT Haarlem is verantwoordelijk voor het contact met de vierdejaars studenten HBO-MBRT Haarlem, met als doel het promoten van de vereniging, alsmede het coördineren van het jaarboek.

Wanneer het bestuur uit minder dan zes leden bestaat, worden de betreffende taken verdeeld onder de overgebleven bestuursleden.

 

Artikel 3 Bestuurvergaderingen: 
Tenminste een week voor een bestuursvergadering plaats vind, wordt de locatie van het overleg bepaald. Agendapunten kunnen tot op de dag zelf worden ingediend. De, op de vergadering aanwezige, bestuursleden kunnen de opgestelde notulen, na toesturen, binnen twee weken van wijzigingen voorzien. Gemaakte notulen worden automatisch, na de in paragraaf 3 genoemde termijn, goedgekeurd.
LEDEN
Artikel 4 Lidmaatschap:

·         Bij een verandering in de persoonlijke gegevens, welke van belang zijn voor de vereniging, dient een lid, in welke vorm dan ook, zelf daarvoor te zorgen dat deze gegevens correct en tijdig worden doorgegeven aan de vereniging. 

Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur. In geval van misdragingen of niet naleven van het huishoudelijk regelement door het lid, moet het bestuur ten minste een en maximaal twee schriftelijke waarschuwingen geven aan het desbetreffende lid, voordat het lidmaatschap van het lid kan worden opgezegd.FINANCIËN


Artikel 5
De financiële situatie van de vereniging is zichtbaar voor elk bestuurslid op elk gewenst moment. Inzage, buiten de vergaderingen om, vind op afspraak met de penningmeester plaats. Tenminste alle bestuursvergaderingen zal de penningmeester de financiële stand van de vereniging bekend maken.


Artikel 6
Vergoeding bestuursleden

·         De bestuursleden ontvangen binnen zes weken na afloop van het verenigingsjaar een minimale vergoeding voor de gedane werkzaamheden. Bestuursleden wie minder dan twaalf maanden

·         bestuurslid zijn geweest in het afgelopen verenigingsjaar ontvangen alleen over de betreffende maanden een vergoeding naar rato.


Artikel 7
Declaratie

Elk verenigingsjaar wordt door de vereniging een bedrag gereserveerd wat te besteden is aan declaraties ten behoeve van het reizen met betrekking tot de vereniging. De compensatie wordt gerekend over het aantal kilometers dat per OV of per auto is afgelegd over de kortste weg. Het bestuur is verantwoordelijk voor de hoogte van de compensatie per kilometer. Het bedrag voor reiskosten, wat is opgenomen in de begroting, zal niet overschreden worden.

Andere uitgaven ten behoeven van de vereniging kunnen ter alle tijden gedeclareerd worden, waarbij geldt dat de meerderheid van het bestuur in een bestuursvergadering bepaald of dit daadwerkelijk vergoed wordt.

WEBSITE

Artikel 8
Gebruikersregels

Bij het gebruik van de website dient ieder lid zich te houden aan de gebruikersregels, zoals te lezen in bijlage A, die opgesteld zijn om de vereniging voor iedereen toegankelijk te houden.

 

 

INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN/PRODUCTEN

Artikel 9·         Wanneer de inschrijfperiode is verstreken, kunnen leden niet kosteloos afzeggen. De al gemaakte kosten door het bestuur en/of de kosten waartoe het bestuur al een verplichting heeft aan derden zullen moeten worden vergoed door het afzeggende lid. Uitzondering: als een ander lid in plaats van het afzeggende lid wordt ingeschreven ter vervanging van het afzeggende lid. *

·         Bij het niet (tijdig) betalen voor een activiteit/product door een lid, kan het bestuur besluiten dat het betreffende lid bij inschrijving van opvolgende -activiteiten/producten pas ingeschreven is na betaling van de activiteit/het product.

·         Indien na betaling de activiteit vol/product uitverkocht is, wordt het voldane bedrag geretourneerd en is het lid niet ingeschreven voor de activiteit/product.

·         Het bestuur behoudt zich het recht voor om een activiteit/product ten alle tijden in te trekken zonder opgaaf van reden. Eventuele gedane betalingen zullen volledig worden geretourneerd aan het betalend lid.

* Tenzij anders vermeld. 

.

Lid worden

Ben jij afgestudeerd aan de MBRT Haarlem? Meld je dan nu aan bij de vereniging via deze link. Aanmelden geeft je gelijk een gratis lidmaatschap, het kost bijna geen moeite!Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 6 enthousiaste MBB'ers, afgestudeerd aan de MBRT Haarlem.
Om wel een zo breed mogelijke vertegenwoordiging te hebben, bestaat het bestuur niet alleen uit werkzame MBB'ers, maar ook een Master of Science, een Physician Assistant, een PhD student, een docent MBRT en een stralingsdeskundige met niveau 3!
Wil je meer informatie hebben over het bestuur, log dan in.