logo inholland
 • Afgestudeerden, Gefeliciteerd!

  Wederom zijn er in juni 2018 veel beginnende professionals bijgekomen!
  Wij willen iedereen via deze weg van harte feliciteren!

  Ben je afgestudeerd? Wordt dan nu snel lid van onze vereniging!


                   IMG 6464   
 • Alumnivereniging RöntgeniëX

  Dé vereniging voor afgestudeerde MBRT'ers aan de MBRT Haarlem.
  Voor contact met oud-klasgenoten, bij-/ nascholingen en meer!

  Wil je meer informatie? Klik dan hier!


                                IMG 1169
 • Symposia, bijscholingen en een groot netwerk,
  Dat is alumnivereniging RöntgeniëX!

  Niet alleen actief via deze website, ook via Facebook en Linkedin!
  Wil wil nou niet zo'n zakelijk netwerk?


                       IMG 5454Lid worden van de alumnivereniging

op .

Als je afgestudeerd bent aan de MBRT haarlem kan je lid worden van de alumnivereniging RöntgeniëX.

Lid zijn is eigenlijk heel makkelijk, het enige wat je hoeft te doen is je aan te melden via onderstaande link.
Daarna ben je voor je hele leven lang gratis lid. Je lidmaatschap heeft een aantal grote voordelen:
- Je blijft makkelijk in contact met je oud-klasgenoten omdat de alumnivereniging meerdere malen reunies en andere bijeenkomsten organiseert.
- Je blijft op de hoogte van de nieuwste werkveldontwikkelingen door middel van aangeboden symposia en seminars georganiseerd door hogeschool Inholland.
- Je krijgt minimaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief vanuit de vereniging met nieuws vanuit het werkveld, vanuit oud-klasgenoten/studenten, en de laaste ontwikkelingen.

Maar als belangrijkste reden, je maakt deel uit van een groot gezelschap afgestudeerde MBRT'ers. Wie weet wanneer je een groot netwerk nodig hebt toch?

Meld je snel aan als afgestudeerd MBRT'er via deze link!

Huishoudelijk Regelement

op .

Huishoudelijk Reglement Alumni Vereniging RöntgeniëX

ALGEMEEN
De reglementen horen bij de bestaande statuten van de Alumni Vereniging RöntgeniëX, hierna te
noemen “de vereniging”, zoals opgetekend op 21 april 2008 te Haarlem
Deze reglementen zijn door het bestuur van de Alumni Vereniging RöntgeniëX opgesteld en tijdens
de bestuursvergadering van 20 oktober 2010 door alle aanwezige bestuursleden goedgekeurd.


BESTUUR
Artikel 1:
Het bestuur draagt zorg voor de goede naam van de vereniging en voor het nastreven van het doel van de vereniging zoals genoemd in Artikel 2 van de statuten.
Artikel 2 Omschrijving van de taken van de bestuursleden:

Mits het bestuur uit zes leden bestaat geldt de volgende taakverdeling binnen het bestuur (in

verband met de leesbaarheid van de tekst zijn alle functies en de omschrijvingen hiervan in de

mannelijke vorm geschreven, zij gelden natuurlijk ook voor de vrouwelijke bestuursleden).

·         1. De voorzitter is belast met de leiding van de vereniging. Alsmede het voorzitten van de vergaderingen, en als gastheer/-vrouw bij activiteiten optreden. Tevens heeft de voorzitter ook een rol bij het verkrijgen van sponsors.

·         2. De vicevoorzitter treedt bij verhindering van de voorzitter in diens rechten en plichten.

·         3. De secretaris is verantwoordelijk voor het ledenbestand. Daarnaast ook voor het onderhouden van het contact met Hogeschool INHolland, alsmede het maken van promotie en communicatiemateriaal waar onder vallen de website, posters en visitekaartjes, ten behoeve van de vereniging.

·         4. De penningmeester van de vereniging is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën. Alsmede voor het organiseren van communicatiemateriaal via de website.

·         5. Het algemeen bestuurslid houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten en houdt daarbij ook contact met Hogeschool INHolland.

·         6. De vierdejaars student HBO-MBRT Haarlem is verantwoordelijk voor het contact met de vierdejaars studenten HBO-MBRT Haarlem, met als doel het promoten van de vereniging, alsmede het coördineren van het jaarboek.

Wanneer het bestuur uit minder dan zes leden bestaat, worden de betreffende taken verdeeld onder de overgebleven bestuursleden.

 

Artikel 3 Bestuurvergaderingen: 
Tenminste een week voor een bestuursvergadering plaats vind, wordt de locatie van het overleg bepaald. Agendapunten kunnen tot op de dag zelf worden ingediend. De, op de vergadering aanwezige, bestuursleden kunnen de opgestelde notulen, na toesturen, binnen twee weken van wijzigingen voorzien. Gemaakte notulen worden automatisch, na de in paragraaf 3 genoemde termijn, goedgekeurd.
LEDEN
Artikel 4 Lidmaatschap:

·         Bij een verandering in de persoonlijke gegevens, welke van belang zijn voor de vereniging, dient een lid, in welke vorm dan ook, zelf daarvoor te zorgen dat deze gegevens correct en tijdig worden doorgegeven aan de vereniging. 

Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur. In geval van misdragingen of niet naleven van het huishoudelijk regelement door het lid, moet het bestuur ten minste een en maximaal twee schriftelijke waarschuwingen geven aan het desbetreffende lid, voordat het lidmaatschap van het lid kan worden opgezegd.FINANCIËN


Artikel 5
De financiële situatie van de vereniging is zichtbaar voor elk bestuurslid op elk gewenst moment. Inzage, buiten de vergaderingen om, vind op afspraak met de penningmeester plaats. Tenminste alle bestuursvergaderingen zal de penningmeester de financiële stand van de vereniging bekend maken.


Artikel 6
Vergoeding bestuursleden

·         De bestuursleden ontvangen binnen zes weken na afloop van het verenigingsjaar een minimale vergoeding voor de gedane werkzaamheden. Bestuursleden wie minder dan twaalf maanden

·         bestuurslid zijn geweest in het afgelopen verenigingsjaar ontvangen alleen over de betreffende maanden een vergoeding naar rato.


Artikel 7
Declaratie

Elk verenigingsjaar wordt door de vereniging een bedrag gereserveerd wat te besteden is aan declaraties ten behoeve van het reizen met betrekking tot de vereniging. De compensatie wordt gerekend over het aantal kilometers dat per OV of per auto is afgelegd over de kortste weg. Het bestuur is verantwoordelijk voor de hoogte van de compensatie per kilometer. Het bedrag voor reiskosten, wat is opgenomen in de begroting, zal niet overschreden worden.

Andere uitgaven ten behoeven van de vereniging kunnen ter alle tijden gedeclareerd worden, waarbij geldt dat de meerderheid van het bestuur in een bestuursvergadering bepaald of dit daadwerkelijk vergoed wordt.

WEBSITE

Artikel 8
Gebruikersregels

Bij het gebruik van de website dient ieder lid zich te houden aan de gebruikersregels, zoals te lezen in bijlage A, die opgesteld zijn om de vereniging voor iedereen toegankelijk te houden.

 

 

INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN/PRODUCTEN

Artikel 9·         Wanneer de inschrijfperiode is verstreken, kunnen leden niet kosteloos afzeggen. De al gemaakte kosten door het bestuur en/of de kosten waartoe het bestuur al een verplichting heeft aan derden zullen moeten worden vergoed door het afzeggende lid. Uitzondering: als een ander lid in plaats van het afzeggende lid wordt ingeschreven ter vervanging van het afzeggende lid. *

·         Bij het niet (tijdig) betalen voor een activiteit/product door een lid, kan het bestuur besluiten dat het betreffende lid bij inschrijving van opvolgende -activiteiten/producten pas ingeschreven is na betaling van de activiteit/het product.

·         Indien na betaling de activiteit vol/product uitverkocht is, wordt het voldane bedrag geretourneerd en is het lid niet ingeschreven voor de activiteit/product.

·         Het bestuur behoudt zich het recht voor om een activiteit/product ten alle tijden in te trekken zonder opgaaf van reden. Eventuele gedane betalingen zullen volledig worden geretourneerd aan het betalend lid.

* Tenzij anders vermeld. 

.

Huishoudelijk Regelement

op .

Huishoudelijk Reglement Alumni Vereniging RöntgeniëX

ALGEMEEN
De reglementen horen bij de bestaande statuten van de Alumni Vereniging RöntgeniëX, hierna te
noemen “de vereniging”, zoals opgetekend op 21 april 2008 te Haarlem
Deze reglementen zijn door het bestuur van de Alumni Vereniging RöntgeniëX opgesteld en tijdens
de bestuursvergadering van 20 oktober 2010 door alle aanwezige bestuursleden goedgekeurd.


BESTUUR
Artikel 1:
Het bestuur draagt zorg voor de goede naam van de vereniging en voor het nastreven van het doel van de vereniging zoals genoemd in Artikel 2 van de statuten.
Artikel 2 Omschrijving van de taken van de bestuursleden:

Mits het bestuur uit zes leden bestaat geldt de volgende taakverdeling binnen het bestuur (in

verband met de leesbaarheid van de tekst zijn alle functies en de omschrijvingen hiervan in de

mannelijke vorm geschreven, zij gelden natuurlijk ook voor de vrouwelijke bestuursleden).

·         1. De voorzitter is belast met de leiding van de vereniging. Alsmede het voorzitten van de vergaderingen, en als gastheer/-vrouw bij activiteiten optreden. Tevens heeft de voorzitter ook een rol bij het verkrijgen van sponsors.

·         2. De vicevoorzitter treedt bij verhindering van de voorzitter in diens rechten en plichten.

·         3. De secretaris is verantwoordelijk voor het ledenbestand. Daarnaast ook voor het onderhouden van het contact met Hogeschool INHolland, alsmede het maken van promotie en communicatiemateriaal waar onder vallen de website, posters en visitekaartjes, ten behoeve van de vereniging.

·         4. De penningmeester van de vereniging is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën. Alsmede voor het organiseren van communicatiemateriaal via de website.

·         5. Het algemeen bestuurslid houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten en houdt daarbij ook contact met Hogeschool INHolland.

·         6. De vierdejaars student HBO-MBRT Haarlem is verantwoordelijk voor het contact met de vierdejaars studenten HBO-MBRT Haarlem, met als doel het promoten van de vereniging, alsmede het coördineren van het jaarboek.

Wanneer het bestuur uit minder dan zes leden bestaat, worden de betreffende taken verdeeld onder de overgebleven bestuursleden.

 

Artikel 3 Bestuurvergaderingen: 
Tenminste een week voor een bestuursvergadering plaats vind, wordt de locatie van het overleg bepaald. Agendapunten kunnen tot op de dag zelf worden ingediend. De, op de vergadering aanwezige, bestuursleden kunnen de opgestelde notulen, na toesturen, binnen twee weken van wijzigingen voorzien. Gemaakte notulen worden automatisch, na de in paragraaf 3 genoemde termijn, goedgekeurd.
LEDEN
Artikel 4 Lidmaatschap:

·         Bij een verandering in de persoonlijke gegevens, welke van belang zijn voor de vereniging, dient een lid, in welke vorm dan ook, zelf daarvoor te zorgen dat deze gegevens correct en tijdig worden doorgegeven aan de vereniging. 

Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur. In geval van misdragingen of niet naleven van het huishoudelijk regelement door het lid, moet het bestuur ten minste een en maximaal twee schriftelijke waarschuwingen geven aan het desbetreffende lid, voordat het lidmaatschap van het lid kan worden opgezegd.FINANCIËN


Artikel 5
De financiële situatie van de vereniging is zichtbaar voor elk bestuurslid op elk gewenst moment. Inzage, buiten de vergaderingen om, vind op afspraak met de penningmeester plaats. Tenminste alle bestuursvergaderingen zal de penningmeester de financiële stand van de vereniging bekend maken.


Artikel 6
Vergoeding bestuursleden

·         De bestuursleden ontvangen binnen zes weken na afloop van het verenigingsjaar een minimale vergoeding voor de gedane werkzaamheden. Bestuursleden wie minder dan twaalf maanden

·         bestuurslid zijn geweest in het afgelopen verenigingsjaar ontvangen alleen over de betreffende maanden een vergoeding naar rato.


Artikel 7
Declaratie

Elk verenigingsjaar wordt door de vereniging een bedrag gereserveerd wat te besteden is aan declaraties ten behoeve van het reizen met betrekking tot de vereniging. De compensatie wordt gerekend over het aantal kilometers dat per OV of per auto is afgelegd over de kortste weg. Het bestuur is verantwoordelijk voor de hoogte van de compensatie per kilometer. Het bedrag voor reiskosten, wat is opgenomen in de begroting, zal niet overschreden worden.

Andere uitgaven ten behoeven van de vereniging kunnen ter alle tijden gedeclareerd worden, waarbij geldt dat de meerderheid van het bestuur in een bestuursvergadering bepaald of dit daadwerkelijk vergoed wordt.

WEBSITE

Artikel 8
Gebruikersregels

Bij het gebruik van de website dient ieder lid zich te houden aan de gebruikersregels, zoals te lezen in bijlage A, die opgesteld zijn om de vereniging voor iedereen toegankelijk te houden.

 

 

INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN/PRODUCTEN

Artikel 9·         Wanneer de inschrijfperiode is verstreken, kunnen leden niet kosteloos afzeggen. De al gemaakte kosten door het bestuur en/of de kosten waartoe het bestuur al een verplichting heeft aan derden zullen moeten worden vergoed door het afzeggende lid. Uitzondering: als een ander lid in plaats van het afzeggende lid wordt ingeschreven ter vervanging van het afzeggende lid. *

·         Bij het niet (tijdig) betalen voor een activiteit/product door een lid, kan het bestuur besluiten dat het betreffende lid bij inschrijving van opvolgende -activiteiten/producten pas ingeschreven is na betaling van de activiteit/het product.

·         Indien na betaling de activiteit vol/product uitverkocht is, wordt het voldane bedrag geretourneerd en is het lid niet ingeschreven voor de activiteit/product.

·         Het bestuur behoudt zich het recht voor om een activiteit/product ten alle tijden in te trekken zonder opgaaf van reden. Eventuele gedane betalingen zullen volledig worden geretourneerd aan het betalend lid.

* Tenzij anders vermeld. 

.

Verenigingsinformatie

op .

Alumnivereniging RöntgeniëX is de alumnivereniging voor afgestudeerde MBRT'ers aan de MBRT Haarlem.
Het is een rijke vereniging met een groot digitaal leden-bestand. Het speerpunt van de vereniging is dan ook om laagdrempelig op een ongedwongen manier contact te houden.

RöntgeniëX heeft veel warme banden met de opleiding MBRT en de Post-HBO / Master opleidingen van Hogeschool Inholland. Dit maakt dat de vereniging een mooi platform kan bieden voor de professional in het werkveld die graag door studeert, of contact houdt met zijn/haar studiegenoten.

Het lidmaatschap is gratis en voor een leven lang. Je kan je makkelijk aanmelden waarna je gelijk wordt opgenomen in ons ledenbestand.

Onderstaande menu-opties geven nog meer informatie over de vereniging. Mis je nog wat, dan kan je altijd contact met ons opnemen.